Fagdidaktikk for samfunnsfag og religionsfag i barnehagelærerutdanningen med relevans for undervisning i på småskoletrinnet

Endelig har boka Fagdidaktikk for SRLE kommet, og jeg er utrolig stolt og glad for å være med i en vitenskapelig antologi som utvikler kunnskapsgrunnlaget for arbeid med de to fagområdene barnehagelærerne foreløpig strever mest med i barnehagen.

Det er særlig betydningsfullt at boka bidrar med tekster som utvikler forståelsen av hva samfunnsfagdidaktikk kan og bør være på barnehagefeltet.

Forfatterne synliggjør også både konkret og teoretisk hvordan man kan jobbe helhetlig og stedsbasert med fagområdene. Det gjør at flere av artiklene også har relevans for arbeid med begynneropplæring i samfunnsfag og KRLE på småskoletrinnet, og det er bra – fordi nivåspesifikk fagdidaktikk for disse områdene er lite utviklet.

Jeg har bidratt med kapittel 4 «Menneskerettsopplæring i rammeplanen for barnehagen» / «Human Rights Education in the Norwegian Kindergarten Framework Plan» som har følgende sammendrag på engelsk:

The Norwegian Framework Plan for Early Childhood Education and Care, ages 0-5, provides seven learning areas which correspond to school subjects. The learning area corresponding to social studies has process aims and requirements within the field of Human Rights Education. A general understanding of the obligation to and content of Human Rights Education is pertinent to implementing these requirements, and consequently, I start this chapter by accounting for it. After that, I analyse the Framework Plan to discuss it´s operationalising of the three learning purposes of Human Rights Education, about, through and for human rights. The findings are that the Framework Plan emphasises human rights and Education for Democratic Citizenship. It also includes values, process aims and requirements amounting to the three purposes of Human Rights Education. The implementation of these is inconsistent and lacks attention to educational questions about age, design and relevance. A lack of focus on children’s parents and background in the Plan may imply that children can experience a discrepancy between how their identity and background is respected and what they learn about human rights through social studies. The chapter concludes with suggestions for further research and development as well as a critical didactical discussion.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Begynneropplæring og nivåspesifikk samfunnsfag- og KRLE-didaktikk for småskoletrinnet

Artikkel i Nordidactica 2019:3 side 122-148

Hidle, Kari-Mette Walmann & Krogstad, Kari

Sammendrag: Fagdidaktikk for samfunnsfag og KRLE på småskoletrinnet er artikkelens tema. Fra 2017 er norske grunnskolelærerutdanninger utvidet til masterløp og «begynneropplæring» gjort til nøkkelbegrep for 1-7. trinn. Artikkelens problemstilling er: Hvilket kunnskapsgrunnlag finnes for begynneropplæring i henholdsvis samfunnsfag og KRLE? Artikkelen har slik et komparativt aspekt. En analyse av styringsdokumentene for utdanningene viser at begynneropplæring er et organiserende prinsipp der de grunnleggende ferdighetene skriving, lesing og regning prioriteres i alle fag på småskoletrinnet. Vi har analysert litteraturen for samfunnsfag og KRLE og et felles trekk for disse fagene er at det finnes lite fagdidaktisk forskning på småskoletrinnet. Verken i samfunnsfag eller KRLE er litteraturen opptatt av begynneropplæring. Fokus er på fagspesifikke problemstillinger. Faren for at fagene reduseres til øvingsbane for grunnleggende ferdigheter drøftes. Videre gir vi eksempler på fagdidaktisk forskning fra tilsvarende fagområder på barnehagefeltet som kan brukes som ressurser i videreutvikling av fagenes innhold, arbeidsmåter og egenart på småskoletrinnet.

Abstract: The topic of this article is subject-specific didactics for social studies and religious education for the lower primary level. Since 2017, teacher education for the compulsory education in Norway is extended to a master’s degree and ”initial education” is made a key concept in the trajectory aiming at primary level teaching. The research question in this article is: What is the knowledge base for initial education in social studies and religious education respectively? Thus, the article has a comparative aspect. An analysis of the terms of reference for these educations demonstrates that subject-specific education is made an organising principle and that the basic skills of writing, reading and calculating are prioritised in all studies at the lower primary level. We have analysed the literature for social studies and religious education and found that a common trait between these is that subject-specific didactical research on the lower primary level is scarce. The literature is not concerned with initial education, either in social studies or in religious education. It focuses on subjectspecific topics. The likelihood of the subjects being reduced to a curriculum of basic skills is discussed. Furthermore, we give examples of didactical research on corresponding subjects in the Early Childhood Education and Care, which may well be employed as resources when developing the key elements, content, and methods of these subjects at the lower primary level.

Legg igjen en kommentar

Filed under Barnehagelærerutdanning, Samfunnsfagdidaktikk

Gjennomslag hos Creative Europe

I går kom den gledelige nyheten om at Creative Europe støtter det spennende internasjonale samarbeidsprosjektet Identity on the Line. Universitetet i Agder er partner i prosjektet som er ledet av Vest-Agder-museet og har partnere i Sverige, Danmark, Polen, Litauen, Slovenia og Kroatia. 

Prosjektet handler om syv ulike migrasjonsprosesser som har funnet sted i forskjellige europeiske land i løpet av de siste 100 årene, og ansatte fra syv museer og to universiteter vil intervjue tidligere migranter og deres etterkommere. Det innsamlede materialet vil bli brukt i utstillinger i de respektive landene, og resultatene vil bli sammenfattet og formidlet gjennom en felles vandreutstilling i Europa, publikasjoner, undervisningsopplegg for elever i europeiske land og workshops for museumsansatte. Prosjektets hovedformål er tilrettelegge for samhold og tilhørighet til Europa blant dagens migranter, de som har etablert seg på nye steder og i deres vertssamfunn. 

Nitten large-scale cooperation projects har fått midler fra Creative Europe, og «Identity on the Line» er ett av dem. Prosjektet ble støttet med totalt 1.281.601 EUR.

I tillegg til Vest-Agder-museet og Universitetet i Agder er Knud Rasmussens Hus i Danmark, Ajtte – Fjäll- och Samemuseum i Sverige,The Museum of Middle Pomerania i Polen, University of Vilnius i Litauen, the National Museum of Contemporary History i Slovenia og Ethnographic Museum of Istria i Kroatia partnere i prosjektet. Sammen skal vi jobbe frem gode måter å samle inn og videreformidle de sensitive historiene som fortsatt finnes i samfunnene og bruke dem for å illustrere migrasjonsprosessenes langtidskonsekvenser.

UiA har ansvar for koordineringen av prosjektets faglige perspektiver. Dette inkluderer ansvar for kapasitetsbyggende aktiviteter.

Prosjektet starter opp i august 2019 og vil vare i fire år. Tittelen Identity on the Line. Museal facilitation of sensitive cultural heritage as a groundwork for better integration in Europe viser til ett av våre hovedmål: å bruke erfaringer fra historiske hendelser for å gjøre dagens samfunn bedre.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Ny bok: Minoritetsreligioner i barnehagen

minrel

Endelig er boka vår i salg. Jeg forsøker å knytte kunnskapsområdet SRLE sammen i kapitlet «Barnehagens arbeid med religion – en arena for integrering og demokrati». Bla i boka her,

 

Legg igjen en kommentar

Filed under Barnehagelærerutdanning, Mangfold, Samfunnsfagdidaktikk

Artikkel om barnehagelærerstudenters forkunnskaper i akademisk skriving

I tidsskriftet Uniped har May Olaug Horverak og jeg publisert artikkelen:

Mangelfull opplæring i grunnleggende skriveferdigheter

En studie av barnehagelæreres forkunnskaper for argumenterende skriving i samfunnsfag

Den er tilgjengelig på denne lenken.

Abstract:

Måloppnåelse i høyere studier forutsetter at studenter kan skrive en drøftende tekst på skriftlige innleveringer og eksamener. Denne studien undersøker i hvilken grad et utvalg barnehagelærerstudenter har lært dette fra tidligere skolegang og hvilke utfordringer de har med argumenterende skriving om samfunnsfaglige emner. Funnene i studien er at barnehagelærerstudenter i varierende grad har lært å skrive argumenterende tekster, og at de har ulike utfordringer med å mestre dette. Noen av de elementene som går igjen som spesielt problematiske er å tydeliggjøre en problemstilling i innledningen, å drøfte en sak fra flere sider, samt å bruke og henvise til kilder på en hensiktsmessig måte. Dette er ferdigheter som det er nødvendig å mestre i en rekke fag, og som kommer til nytte i dagliglivet. Ut fra disse funnene konkluderer studien med at det er viktig med tiltak i videregående skole for å sikre opplæring i grunnleggende skriveferdigheter, samt at lærerutdanningsinstitusjonene har et ansvar for å utdanne lærere som kan gi skriveopplæring i alle fag.

Legg igjen en kommentar

Filed under Barnehagelærerutdanning, Samfunnsfagdidaktikk, Uncategorized

Views on Information Literacy in Librarianship

Tirsdag 14. mars presenterer Elsevier Webinar, og Hilde D. Johannessen og jeg deltar med utgangspunkt i boka vår New Roles for Research Librarians. Velkommen!

Skjermbilde 2017-03-08 kl. 23.10.20

Legg igjen en kommentar

Filed under Forskningsstøtte, Uncategorized

Vi blir fetere og fetere, selv om vi følger statens kostholdsråd. Så hvor svikter det?

Jeg har skrevet kronikk om det etiske ansvaret ved å gi helse- og kostholdsråd ved overvekt og fedme i Aftenposten. Du kan lese den her.

Det ble mange kommentarer til denne kronikken både i kommentarfelt, i papiravisen, personlig, i sosiale medier, på e-post og telefon. Mange var takknemlige, kjente seg igjen i kronikken og hadde egne erfaringer å dele. Jeg fikk også en del motbør, og svarte på kommentarene i Aftenposten 13. mars.

Skjermbilde 2017-07-20 kl. 13.32.18

Legg igjen en kommentar

Filed under Etikk, Profesjonsetikk

Deadly Dreams forskningsblogg

The Deadly Dreams research project is a transdisciplinary cultural history of environment poison covering the period 1850-2020. The research group includes more than 13 scientific institutions and …

Prosjektet har fått ny nettside. Se DeadlyDreams.no.

Source: About the project

Legg igjen en kommentar

Filed under Etikk, Uncategorized

Forventer forskningsstøtte fra biblioteket

I samarbeid med Hilde Drivenes Daland har jeg skrevet om forskningsbibliotekarenes rolle i en digital tid. Forlaget omtaler boka slik:

9780081005668

 

  • Explores the new roles available for research librarians and how they can be integral parts of research
  • Provides a new roadmap on how to deal with the new work environment that now exists between librarians and researchers
  • Discusses the development and systemizing of research support services and strategies
  • Offers insights into the collaboration between the librarian and PhD-candidates

Description

Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Er det mange måter å være norsk på?

I siste nummer av Prismet (3/2015) har Krogstad og jeg en artikkel om arbeid med minoritetsreligioner i religiøst mangfoldige barnehager. Norske barnehager har religiøst mangfoldige barnegrupper.

Til tross for at barnehager i begrenset grad arbeider systematisk med rammeplanen, markerer en rekke barnehager den muslimske høytiden id al-fitr, og flere bruker fortellingsstoff fra minoritetsreligionene i arbeidet. NAFO gir et sammendrag av artikkelen og har publisert den på nett her.IMG_0222

 

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized