Category Archives: Samfunnsfagdidaktikk

Begynneropplæring og nivåspesifikk samfunnsfag- og KRLE-didaktikk for småskoletrinnet

Artikkel i Nordidactica 2019:3 side 122-148

Hidle, Kari-Mette Walmann & Krogstad, Kari

Sammendrag: Fagdidaktikk for samfunnsfag og KRLE på småskoletrinnet er artikkelens tema. Fra 2017 er norske grunnskolelærerutdanninger utvidet til masterløp og «begynneropplæring» gjort til nøkkelbegrep for 1-7. trinn. Artikkelens problemstilling er: Hvilket kunnskapsgrunnlag finnes for begynneropplæring i henholdsvis samfunnsfag og KRLE? Artikkelen har slik et komparativt aspekt. En analyse av styringsdokumentene for utdanningene viser at begynneropplæring er et organiserende prinsipp der de grunnleggende ferdighetene skriving, lesing og regning prioriteres i alle fag på småskoletrinnet. Vi har analysert litteraturen for samfunnsfag og KRLE og et felles trekk for disse fagene er at det finnes lite fagdidaktisk forskning på småskoletrinnet. Verken i samfunnsfag eller KRLE er litteraturen opptatt av begynneropplæring. Fokus er på fagspesifikke problemstillinger. Faren for at fagene reduseres til øvingsbane for grunnleggende ferdigheter drøftes. Videre gir vi eksempler på fagdidaktisk forskning fra tilsvarende fagområder på barnehagefeltet som kan brukes som ressurser i videreutvikling av fagenes innhold, arbeidsmåter og egenart på småskoletrinnet.

Abstract: The topic of this article is subject-specific didactics for social studies and religious education for the lower primary level. Since 2017, teacher education for the compulsory education in Norway is extended to a master’s degree and ”initial education” is made a key concept in the trajectory aiming at primary level teaching. The research question in this article is: What is the knowledge base for initial education in social studies and religious education respectively? Thus, the article has a comparative aspect. An analysis of the terms of reference for these educations demonstrates that subject-specific education is made an organising principle and that the basic skills of writing, reading and calculating are prioritised in all studies at the lower primary level. We have analysed the literature for social studies and religious education and found that a common trait between these is that subject-specific didactical research on the lower primary level is scarce. The literature is not concerned with initial education, either in social studies or in religious education. It focuses on subjectspecific topics. The likelihood of the subjects being reduced to a curriculum of basic skills is discussed. Furthermore, we give examples of didactical research on corresponding subjects in the Early Childhood Education and Care, which may well be employed as resources when developing the key elements, content, and methods of these subjects at the lower primary level.

Legg igjen en kommentar

Filed under Barnehagelærerutdanning, Samfunnsfagdidaktikk

Ny bok: Minoritetsreligioner i barnehagen

minrel

Endelig er boka vår i salg. Jeg forsøker å knytte kunnskapsområdet SRLE sammen i kapitlet «Barnehagens arbeid med religion – en arena for integrering og demokrati». Bla i boka her,

 

Legg igjen en kommentar

Filed under Barnehagelærerutdanning, Mangfold, Samfunnsfagdidaktikk

Artikkel om barnehagelærerstudenters forkunnskaper i akademisk skriving

I tidsskriftet Uniped har May Olaug Horverak og jeg publisert artikkelen:

Mangelfull opplæring i grunnleggende skriveferdigheter

En studie av barnehagelæreres forkunnskaper for argumenterende skriving i samfunnsfag

Den er tilgjengelig på denne lenken.

Abstract:

Måloppnåelse i høyere studier forutsetter at studenter kan skrive en drøftende tekst på skriftlige innleveringer og eksamener. Denne studien undersøker i hvilken grad et utvalg barnehagelærerstudenter har lært dette fra tidligere skolegang og hvilke utfordringer de har med argumenterende skriving om samfunnsfaglige emner. Funnene i studien er at barnehagelærerstudenter i varierende grad har lært å skrive argumenterende tekster, og at de har ulike utfordringer med å mestre dette. Noen av de elementene som går igjen som spesielt problematiske er å tydeliggjøre en problemstilling i innledningen, å drøfte en sak fra flere sider, samt å bruke og henvise til kilder på en hensiktsmessig måte. Dette er ferdigheter som det er nødvendig å mestre i en rekke fag, og som kommer til nytte i dagliglivet. Ut fra disse funnene konkluderer studien med at det er viktig med tiltak i videregående skole for å sikre opplæring i grunnleggende skriveferdigheter, samt at lærerutdanningsinstitusjonene har et ansvar for å utdanne lærere som kan gi skriveopplæring i alle fag.

Legg igjen en kommentar

Filed under Barnehagelærerutdanning, Samfunnsfagdidaktikk, Uncategorized