Er det plass for en åndelig dimensjon i barnehagen?

Rammeplanen for barnehager understreker at Norge er et flerkulturelt samfunn og at «religioner og livssyn har en plass i det offentlige rom og at det er plass for en åndelig dimensjon i barnehagen» (Rammeplanen 2011 kapittel 1.1).  Barn og personale har forskjellige roller i barnehagen. Det at voksne ikke skal forkynne men formidle kunnskap, betyr ikke at barn ikke skal kunne dele sine erfaringer eller gi uttrykk for sin overbevisning.

Ikke alle barn erfarer at det er plass for en åndelig dimensjon i barnehagen, eller at deres religiøse og kulturelle ressurser blir verdsatt. Hvilke budskap når frem til barnet da? Berit Aalborg følger opp saken om barnehagelærere og religioner i Vårt Land, med en fortelling om barnet som lærte at hun kanskje var litt rar. Les saken her.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Sak i Vårt Land om manglende arbeid med religioner i barnehagen

Fryktar religionstabbar

«Born lærer ikkje nok om sine veners religion og livssyn, meiner forskarar. – Vi er redde for å støyte, seier barnehagelærar.» Dette skriver Anita Grønningsæter Digernes i en sak om barnehagers arbeid med representerte religioner i Vårt Land 10.5.2015.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Artikkel: Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager

Jeg har publisert en artikkel i Nordisk BarnehageForskning sammen med Kari Krogstad fra Høgskolen i Telemark. Den kan leses her: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1007.

Sammendrag

Artikkelen tar utgangspunkt i hvordan et utvalg barnehager arbeider med prosessmålet om at barn skal utvikle interesse, toleranse og respekt for hverandre i barnehagen, samt bruk av høytidsmarkering og foreldresamarbeid i den forbindelse. Basert på en empirisk undersøkelse finner vi at barnehager som har barn med minoritetsreligiøs tilknytning i liten grad driver høytidsmarkering slik rammeplanen krever. I den grad den muslimske høytiden id al-fitr markeres, sikter personalet mot identitetsbekreftelse for muslimske barn. Aktivitetene tar i liten grad sikte på å utvikle interesse, toleranser og respekt i barnegruppa som helhet.

Legg igjen en kommentar

Filed under Mangfold

Barnehagene skal reflektere det religiøse mangfoldet i barnegruppa

I dag, 25.3.15, har Dagsrevyen en sak om barnehager som unnlater å berøre det kristne påskebudskapet i forbindelse med høytiden. I den forbindelse har de intervjuet meg. Redd for å forkynne

Det er kjent at barnehagene jobber lite med fagområdet etikk, religion og filosofi. Barnehagelærere Dagsrevyen har intervjuet forteller at en av grunnene til at de dropper påskebudskapet er at de er redde for å forkynne. Det kan se ut som at fokuset på forkynnelse er sterkere når det gjelder kristendom enn andre religioner. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Barnehage, språklæring og trygghet

Hva kan et 16 måneder gammelt barn som har levd hele sitt liv i krig makte når det havner i barnehage der ukjente skal ta omsorgen?

Barnehagen har nøkkeloppgaver knyttet til integrering, språklæring, likestilling og arbeidslivsdeltakelse i det norske samfunnet.

Barnehagedeltakelse vurderes som viktig, og tiltak for å øke innvandrerfamiliers barnehagebruk er iverksatt. I Vårt Lands artikkel om en flyktningfamilies tilvenning til «det nye livet i Norge» (Vårt Land 8. november) kommer en mindre diskutert side ved innvandreres barnehagedeltakelse til uttrykk. Vi får et glimt av lille Kahraman som er 16 måneder gammel og har levd hele sitt liv i krig.

Hjerteskjærende. Alt er nytt og ukjent for den lille gutten. Snart skal han flytte igjen. Likevel har han allerede begynt i barnehage. Han skriker hjerteskjærende, og er utrøstelig når moren overlater ham der. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Teologien som universitetsfag, i anledning Grunnlovsjubileet

«Teologisk virksomhet kan forstås som søken etter sannhet i de ytterste ting. Det er ingen grunn til at den akademiske virksomheten skal ta utgangspunkt i Den norske kirke, eller begrense seg til de kristne tradisjonene.» Se streaming av foredraget her:

Teologi mellom sannhetssøking og identitetspolitikk?

Legg igjen en kommentar

september 16, 2014 · 17:11

Hvordan vil lærerprofesjonen bevare vår tillit? – En utfordring til lærerprofesjonens etikk.

«Lærerprofesjonens lojalitet skal ligge hos barnehagebarn og elever for å fremme deres beste.» Sitatet er hentet fra lærerprofesjonens etiske plattform som ble vedtatt i 2012. Profesjonidealene høres betryggende ut, men står mange ganger i kontrast til familiers erfaringer. I kronikken «En skole som beskytter seg selv» i Aftenposten, søndag 11. mai, kan man enda en gang lese om foreldre som møter ansvarsfraskrivelse og trusler når de melder fra om at barnet mistrives på skolen.

En gutt behandles dårlig av medelever – og skolen reagerer med å undersøke ham. Hva er det med ham? Skolen finner ikke hva som er galt, sier de. Men de vet hva som er galt, for det har både foreldrene og gutten fortalt, uten at det tillegges vekt. Fortellingen demonstrer lærere og skolelederes veldige makt. Mens barnet over tid opplever seg så dårlig behandlet at han må tvinges til skolen, kan skolen definere at problemet ikke finnes. De kan gjøre barnet til problemet, og benytte barnets skoleplikt til å presse det til å underkaste seg fortsatt mobbing og vold.

For barnet er situasjonen prekær. Det er utsatt for barns mobbing og voksnes svik. Det er opplagt at situasjonen krever at barnet gis trygghet, støtte og forutsigbarhet på de andre arenaene i livet. Derfor er det overraskende at skoler i slike tilfeller vil koble inn barnevernet, og slik sette barnets grunnleggende trygghet i hjemmet på spill. Barnevernets mandat er ikke å undersøke og følge opp skolens oppfostring av elevene. Barnevernet er rettet mot hjemmet. Derfor må det tolkes som at det er foreldrenes omsorgsevne skolene problematiserer. Det skjer tilsynelatende når foreldre, men ikke skolen, anerkjenner barnets virkelighetsbeskrivelse og behov. Da er det nærliggende å tanke at det ikke for å sikre barnets beste barnevernet bringes på banen, men for at barnet skal oppfylle sin skoleplikt.

Barn har rett til skolegang. De skal slippe å jobbe tunge skift som underbetalte klesprodusenter, usikret i gruver, med tungt kroppsarbeid eller giftige kjemikalier. Barna har på sin side plikt til å gå på skolen. De skal sikre sin fremtidige forsørgelse og bidrag til fellesskapet. Denne plikten holder noen skoler så høyt at den er villig til å bruke barnevernet til å presse familien. Hvordan harmonerer dette med lærerprofesjonens etiske plattform?

Lærere og skoleledere har makt til å prioritere mellom verdier. Hva sier det som profesjonens etiske bevissthet når skoleplikten behandles som en absolutt mens mobbing overses? Foreldre har kanskje ikke makt til å løse problemene på skolen. Men hva er konsekvensen dersom et barn i krise opplever at også foreldrene svikter det gjennom å fornekte dets erfaringer, ansvarliggjøre det for trakasseringen det opplever, og tvinge det til å bli i situasjonen?

Historien som fortelles i Aftenposten er en av mange. Den illustrerer skolens, ved lærere og rektors, veldige makt. Makt er nødvendig, men med makt følger stort ansvar. Det følger etisk ansvar. «Barnehagelærere, lærere og ledere er forpliktet på Lærerprofesjonens etiske plattform, og kan aldri unndra seg sitt ansvar,» hevder profesjonen. Hva ligger i det?

Lærerne kjemper for profesjonens autonomi og status. Det er saker som denne som former befolkningens syn på profesjonen. For å bevare tilliten må profesjonen selv ta grep. Derfor hadde vært interessant å høre hvordan de tenker og handler profesjonsetisk i saker som denne. 

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Påskefortellingen i barnehagen (feil adresse, Horn)

Image

Morten Horn har feil adresse for kritikken når han misliker at barnehagebarn får lære om kristne høytider.

I Vårt Land lørdag 3. mai utfordrer Morten Horn Den norske kirke når det gjelder barnehagebarns kjennskap til de kristne tradisjonenes påskefortelling.

I tråd med oppfatninger humanetikere ofte tar til orde for, skriver Morten Horn at han ikke ønsker at barna skal få kunnskap om lærings- og fortellingsinnholdet i religionene (eller mer spesifikt kristendom) mens de er i barnehagealder. Han mener de er for små til det.

BARNETS BESTE. Argumentasjonen er ikke ulik den tankegangen man noen ganger møter hos kristne og muslimer som ikke vil at barna skal gå på sekulariserte skoler. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Mitt fags minst demokratiske trekk er

Mitt fags minst demokratiske trekk er.

Legg igjen en kommentar

Filed under Grunnlovsjubileet

Grunnlovsfestival på UiA 24-28. mars

UiA-ansatte i Eidsvollbildet.

Legg igjen en kommentar

Filed under Grunnlovsjubileet